Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Sklep Łacina Globalnie, dostępny pod adresem internetowym sklep.globalnie.com.pl, prowadzony jest przez firmę:
Piotr Bańkowski
al. Jana Pawła II 66/16
00-170 Warszawa
NIP: 118-189-15-80
Regon: 388537624

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Piotr Bańkowski, zamieszkały w Warszawie w al. Jana Pawła II.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.globalnie.com.pl.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępne w Sklepie Treści multimedialne (e-booki) niezapisane na fizycznym nośniku oraz usługi rozwiązywania ćwiczeń i tłumaczeń będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@globalnie.com.pl.
2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 05 1090 1883 0000 0001 4803 5574.
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email: sklep@globalnie.com.pl.
4. Sprzedawca zastrzega sobie, że odpowiedzi na wiadomości przesłane na adres e-mail udzieli maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.
2. Do korzystania z produktów niezbędne jest urządzenie umożliwiające odczyt plików zapisanych w formacie epub i pdf.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga założenia konta.
3. Klient może założyć konto w sklepie, aby uzyskać stały dostęp do zakupionych przez siebie e-booków oraz wgląd w historię zamówień.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie działającego adresu e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
2. na stronie zamówienia kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
3. zalogować się (jeśli Klient ma konto w Sklepie i nie zalogował się wcześniej) lub podać dane niezbędne do realizacji zamówienia w Sklepie;
4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

§ 8
Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatność za pomocą systemu PayPal.
2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku zakupu e-booków, po opłaceniu zamówienia linki do pobrania zakupionych plików zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta.
5. Klient może także pobrać pliki po zalogowaniu na swoje konto w Sklepie. Pliki można pobrać bezterminowo, dowolną ilość razy.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient musi przesłać pocztą elektroniczną na adres Sklepu podany w par. 3 ust. 1.
3. Sprzedawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

§ 11
Reklamacja

1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, w szczególności:

a. pobrany Produkt jest uszkodzony,

b. pobrany Produkt nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),

c. pobrany Produkt nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny

2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Jeżeli klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu wysyłki newslettera.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Polityka cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podczas interakcji z wykorzystywanymi w naszej witrynie technologiami pochodzącymi od dostawców zewnętrznych, takimi jak skrypty, piksele i znaczniki, które służą do celów reklamowych, również umieszczamy pliki cookie na urządzeniu użytkownika.

4. Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, dzięki czemu korzystanie z serwisów internetowych jest bardziej płynne i interaktywne. Warunkiem jest oczywiście korzystanie z tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki co poprzednio. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prowadzenia i korzystania z witryny Sklepu.

5. Pliki cookie dostarczają również informacji o sposobie korzystania i interakcjach użytkownika z witryną, które są następnie zapamiętywane. Służą na przykład do zapamiętywania preferencji i identyfikatora użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.

6. Pliki cookie umożliwiają nam ulepszanie witryny na podstawie informacji o tym, w jaki sposób korzystają z niej osoby odwiedzające. Analizujemy popularność poszczególnych treści i oceniamy, jaka zawartość może być ciekawa lub przydatna dla użytkowników.

7. Możemy wykorzystywać pliki cookie do targetowania oraz reklamowe pliki cookie do retargetingu. Te pliki cookie przechowują informacje z historii przeglądania w celu rejestrowania zainteresowań użytkowników i ich przemieszczania się w obrębie witryny. Umożliwia to nam lub naszym partnerom dopasowywanie i łączenie bardziej odpowiednich informacji z informacjami ukierunkowanymi, aby wyświetlane reklamy internetowe były rzeczywiście dostosowane do danego użytkownika i jego zainteresowań.

8. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Niezbędne pliki cookies – umożliwiają poruszanie się po naszej witrynie i korzystanie z jej funkcji zgodnie z przeznaczeniem. Bez tych plików cookie nie mogą być realizowane niektóre funkcje – na przykład zapamiętywanie wcześniejszych działań, takich jak poprzedni wybór dotyczący obsługi plików cookie. Te pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie przez niniejszą stronę i dlatego są określane jako własne pliki cookie. Są uruchamiane wyłącznie przy odwiedzaniu naszej witryny i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Oprócz tego dzięki tym plikom cookie użytkownik odwiedzający witrynę na urządzeniu mobilnym wyświetla wersję zoptymalizowaną pod kątem urządzeń mobilnych, aby niepotrzebnie nie pobierać dużych ilości danych. Tego typu pliki cookie zapisują także decyzje użytkownika dotyczące korzystania z plików cookie w naszej witrynie internetowej. Do stosowania niezbędnych plików cookie zgoda użytkownika nie jest wymagana. Tych plików cookie nie można wyłączyć/zablokować przy pomocy żadnej funkcji witryny internetowej.

b) Analityczne pliki cookies – gromadzą informacje o interakcjach użytkowników z naszą witryną. Dzięki nim wiemy, jakie strony odwiedzają użytkownicy i uzyskujemy kompleksowe informacje o ich ruchu w witrynie. Uzyskujemy też informacje demograficzne i o zainteresowaniach użytkowników, ale cookies nie gromadzą ani nie zapisują informacji, które można powiązać bezpośrednio z danym użytkownikiem. Informacje uzyskiwane dzięki tym plikom cookie są zazwyczaj przetwarzane w postaci zagregowanej i zanonimizowanej. Te pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie do ulepszania działania witryny i dopasowywania oferty do potrzeb użytkowników. Umożliwiają im również wyświetlanie spersonalizowanych ofert w przyszłości (remarketing). Pliki cookie poprawiające wydajność są uruchamiane w związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na analizie zachowań użytkowników witryny internetowej od chwili jej odwiedzenia przez użytkownika. Można jednak wyłączyć te pliki cookie w dowolnej chwili przy pomocy przycisków poniżej lub ustawień w przeglądarce. Zewnętrzni partnerzy, dla których zapisujemy cookies i którzy umożliwiają dalszą analizę: Google Analytics, Yandex, Facebook.

10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Właściciel Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest  w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

13. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje ustawienia cookies, klikając TUTAJ.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się dotychczasowy regulamin.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

×
×

Koszyk